UAB “RVS konsultacijos”

Privatumo politika ir asmens duomenys

Mes, UAB „RVS konsultacijos“, įmonės kodas 123057755, adresas P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius (toliau – „RVS konsultacijos“ arba įmonė), pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kaip mes dirbame su asmens duomenimis?

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ar kita). Kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys. „RVS konsultacijos“ surinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui.

Pirmiausia, naudojame savo klientų asmens duomenis rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir atlikdami su tuo susijusius veiksmus. Taip pat mums gali reikėti asmens duomenų šiais tikslais:

 • Konsultuoti ES struktūrinių fondų paramos gavimo klausimais;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Administruoti ES struktūrinių fondų rengiamus projektus ir atlikti su tuo susijusius veiksmus;
 • Organizuoti mokymus.

Teisinis pagrindas

„RVS konsultacijos“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „RVS konsultacijos“ įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Paprastai teisinis pagrindas valdyti asmens duomenis yra sutartis su „RVS konsultacijos“ (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimas turi būti aiškus, savanoriškas, aiškiai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie aiškų duomenų panaudojimo tikslą.

Asmens duomenų rinkimas

„RVS konsultacijos“ gauna asmens duomenis iš pačių klientų.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

„RVS konsultacijos“ yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų duomenų atžvilgiu.
Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis „RVS konsultacijos“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas
organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą duomenų tvarkytojų:

 • Europos socialinio fondo agentūra;
 • Lietuvos verslo paramos agentūra;
 • Lietuvos aplinkos apsaugos investicinis fondas;
 • Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

 • Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami.
 • Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 • Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 • Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą kliento ir „RVS konsultacijos“ santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti „RVS konsultacijos“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „RVS konsultacijos“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla,
be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
 • kreiptis į „RVS konsultacijos“ su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;
 • kreiptis į „RVS konsultacijos“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „RVS konsultacijos“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą „RVS konsultacijos“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „RVS konsultacijos“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu – el. paštu: info@rvskonsultacijos.lt; žodžiu – telefonu +370 5 278 8832; paštu P. Lukšio g. 32, Vilnius.

Nepavykus išspręsti klausimo su „RVS konsultacijos“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.